Comentarios del lector/a

Apartments - The Story

por Leo Denson (2018-09-21)


<img src="http://media5.picsearch.com/is?qbU-KS6O2kAsvzF4nPl45VjUysyx9XNZPeCNL_E11sE&height=240" alt="metro star" title="metro star (c) windsorstar.com" style="max-width:400px;float:left;padding:10px 10px 10px 0px;border:0px;">Chung cÆ° <a href="http://seoitr.joomla.com/">Metro Star</a> cách mặt tiá»n Xa lá»™ Hà Ná»™i, Quận 9, liá»n ká» tuyến metro Bến Thàn — Suối Tiên, cách Khu Công Nghệ Cao 3km
Căn há»™ <a href="http://www.travelwitheaseblog.com/?s=Metro%20Star">Metro Star</a> Quận 9 là dá»± án hợp tác giữa CT Group và Tập Ä‘oàn Soilbuilding Singapore tá»<a href="http://Search.huffingtonpost.com/search?q=%8Da%20l%E1%BA%A1c&s_it=header_form_v1">a lạc</a> tại vị trí đắc địa bậc nhất Quận 9. Ở vị trí này, từ Căn há»™ Metro Starchỉ vá»›i phÆ°Æ¡ng tiện di chuyển thông thÆ°á»ng thì chúng ta cÅ©ng dá»… dàng tiếp cận Thủ Äức, Quận 2, Quận 1 trong khoảng thá»i gian tối Ä‘a 15 phút.